ĐẤNG SÁNG LẬP

TƯ LIỆU LỊCH SỬ

DÒNG THÁNH TÂM HUẾ

100 Năm hình thành, xây dựng và phát triển

ĐỨC CHA EUGÈNE MARIE JOSEPH ALLYS

Đấng Sáng Lập Dòng Thánh Tâm Huế

BỀ TRÊN TIÊN KHỞI

và Các Bậc Tiền Nhân